Medezeggenschapsraad

handen samen medezeggenschapsraad

In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs.  Deze vorm van gezamenlijke zeggenschap is uniek voor het onderwijs.

Elke school moet een medezeggenschapsraad (MR) hebben. De Wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad. Het eigen MR-reglement stelt nadere regels.

Wat doet de MR?


Zoals bij de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is vastgesteld, bestaat de taak van de MR uit het bespreken, beoordelen en uiteindelijk vaststellen van het beleid van de school. De MR geeft hierbij advies of instemming aan diverse beleidsvoornemens. Hierbij wordt afgewogen of het nieuwe beleid aan de belangen van leerlingen, personeel, ouders en directie tegemoet komt. In voorkomende gevallen neemt de MR ook zelf initiatief om zaken te bespreken met de directie of tot verbeteringen en/of nieuw beleid te komen. Kortom; de MR is een raad die mee kan praten om de school zo goed mogelijk te laten functioneren. De MR en de directie hebben een groot gemeenschappelijk belang: het waarborgen van de goede kwaliteit van het onderwijs in een effectieve en efficiënte schoolorganisatie.

Samenstelling

Door de verdeling van de MR in een personeelsgeleding en een oudergeleding vertegenwoordigen de MR-leden een eigen achterban: de personeelsgeleding vertegenwoordigt het personeel en de oudergeleding vertegenwoordigt de leerlingen/ouders. Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. In het geval van ‘t Schrijverke zijn dat 8 raadsleden, 4 leerkrachten en 4 ouders. Vanaf schooljaar 2020/2021 functioneert de MR in twee deelraden, voor elke locatie één.

Leerkrachten


Martine Greven, locatie De Buytenkans
Monique van Oosten, De Buytenkans, deelraadsecretaris
Ria Strampraad, locatie Toverberg
vacature, locatie Toverberg

Ouders:


Rachida Duzanson, locatie De Buytenkans, deelraadvoorzitter
Henrieke Eshuis, locatie De Buytenkans
Angelique de Jong, locatie Toverberg
Niels Ramkema, locatie Toverberg, deelraadvoorzitter

U kunt de MR bereiken via: mr@schrijverke.unicoz.nl
Vergaderdata voor komend schooljaar vindt u op de kalender.

home_kids_gallery6
INSCHRIJVEN
X